malarstwo i rysunek
krokusy
Krokusy, 2005, akwarela, 30x21