malarstwo i rysunek
mbcyganska
Matka Boska Cygańska, 2016, kredki pastelowe, 37x29