malarstwo i rysunek
senior
Portret seniora, 2010, pastel olejny, 65x45